Oznámenie možno podať písomne alebo elektronickou formou.
 • písomné oznámenie sa podáva na adresu:
  Úrad inšpekčnej služby,
  Pribinova 2,
  812 72 Bratislava.
  pričom na obálke je potrebné uviesť text „URČENÉ PRE INŠPEKCIU – NEOTVÁRAŤ“.
 • oznámenie podané elektronickou formou sa zasiela na emailovú adresu:
    podnetyzamestnancov@minv.sk

Predpis upravujúci systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti:
  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti