Oznámenie možno podať písomne, osobne alebo elektronickou formou.
 • písomné oznámenie sa podáva na adresu:
  Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.
  Sklabinská 20
  831 06 Bratislava
  pričom na obálke je potrebné uviesť text „OZNÁMENIE DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“.
 • osobné oznámenie sa podáva:
  v podateľni zamestnávateľa v zalepenej obálke so zreteľným označením: „OZNÁMENIE DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“.
 • oznámenie podané elektronickou formou sa zasiela na emailovú adresu:
    oznamenie@aomvsr.sk

Predpis upravujúci systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti:
  PDF dokumet Smernice S16_Smernica o vnútornom systéme podávania, preverovania, vybavovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti