Informácia o rozhodnutiach jediného akcionára

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., so sídlom Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 855 206, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 480/B (ďalej len „spoločnosť“)

 
Poznámka: RjA – rozhodnutie jediného akcionára
 

RjA zo dňaPredmet
17.1.2018schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstav spoločnosti Ing. Miroslava kováčika
9.8.2018schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2018
22.8.20181. schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2017
2. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2017
4.12.20181. schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti na prevod vlastníctva majetku spoločnosti
2. poveruje predstavenstvo spoločnosti k výberu vhodného záujemcu vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
6.5.20191. berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia ku dňu 7.5.2019 - člena a predsedu dozornej rady Ing. Mareka Vladára, MBA a člena dozornej rady Ing. Ladislava Mártona,
2. volí členov dozornej rady: Ing. Martina Fleischera a Ing. Mareka Vladára, MBA
3. volí predsedu dozornej rady - Ing. Martina Fleischera
20.5.2019schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2019
16.7.2019schvaľuje zmluvy o výkone člena dozornej rady spoločnosti členov dozornej rady spoločnosti: -Ing. Martina Fleischera a Ing. Mareka Vladára, MBA
31.7.20191. schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2018
2. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2018
3. doplňuje rezervný fond spoločnosti o zisk spoločnosti za rok 2018 vo výške 34 689,91 EUR
5.11.2019schvaľuje výber a určenie audítora na vykonanie štatutárneho auditu spoločnosti vrátane overovania individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a individuálnej výročnej správy spoločnosti za roky 2019 a 2020, s predpokladaným predmetom plnenia vo výške 18.500,- EUR (slovom: osemnásť tisíc päťsto EUR) bez DPH, a to Ing. Jana Mészárosová, so sídlom Jastrabia 1, 903 01 Senec, IČO: 422 543 61, licencia UDVA č. 1012.
26.11.2019berie na vedomie zmenu trvalého bydliska u člena predstavenstva Ing. Pavla Pračka