Informácia o rozhodnutiach jediného akcionára

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., so sídlom Sklabinská 20, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 855 206, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 480/B (ďalej len „spoločnosť“)

 
Poznámka: RjA – rozhodnutie jediného akcionára
 

RjA zo dňaPredmet rozhodnutia
17.1.2018schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstav spoločnosti Ing. Miroslava kováčika
9.8.2018schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2018
22.8.20181. schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2017
2. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2017
4.12.20181. schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti na prevod vlastníctva majetku spoločnosti
2. poveruje predstavenstvo spoločnosti k výberu vhodného záujemcu vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
6.5.20191. berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia ku dňu 7.5.2019 - člena a predsedu dozornej rady Ing. Mareka Vladára, MBA a člena dozornej rady Ing. Ladislava Mártona,
2. volí členov dozornej rady: Ing. Martina Fleischera a Ing. Mareka Vladára, MBA
3. volí predsedu dozornej rady - Ing. Martina Fleischera
20.5.2019schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2019
16.7.2019schvaľuje zmluvy o výkone člena dozornej rady spoločnosti členov dozornej rady spoločnosti: -Ing. Martina Fleischera a Ing. Mareka Vladára, MBA
31.7.20191. schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2018
2. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2018
doplňuje rezervný fond spoločnosti o zisk spoločnosti za rok 2018 vo výške 34 689,91 EUR
5.11.2019schvaľuje výber a určenie audítora na vykonanie štatutárneho auditu spoločnosti vrátane overovania individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a individuálnej výročnej správy spoločnosti za roky 2019 a 2020, s predpokladaným predmetom plnenia vo výške 18.500,- EUR (slovom: osemnásť tisíc päťsto EUR) bez DPH, a to Ing. Jana Mészárosová, so sídlom Jastrabia 1, 903 01 Senec, IČO: 422 543 61, licencia UDVA č. 1012.
26.11.2019berie na vedomie zmenu trvalého bydliska u člena predstavenstva Ing. Pavla Pračka
13.5.20201. odvoláva ku dňu 15.05.2020 predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Petra Mituru
2. odvoláva ku dňu 15.05.2020 členov predstavenstva spoločnosti Ing. Petra Mituru a Ing. Pavla Pračka
3. volí dočasne ku dňu 16.05.2020 členov predstavenstva spoločnosti Mgr. Michala Šulu a Mgr. Miroslava Belicu
4. volí ku dňu 16.05.2020 predsedu predstavenstva spoločnosti Mgr. Michala Šulu,
1. odvoláva ku dňu 15.05.2020 predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Martina Fleischera
2. odvoláva ku dňu 15.05.2020 členov dozornej rady spoločnosti Ing. Martina Fleischera a Ing. Mareka Vladára, MBA
3. volí ku dňu 16.05.2020 členov dozornej rady spoločnosti Mgr. Tomáša Opartyho a Ing. Róberta Pajdlhausera,
4.volí ku dňu 16.05.2020 predsedu dozornej rady spoločnosti Mgr. Tomáša Opartyho
1.6.20201. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu predsedu predstavenstva spoločńosti Mgr. Michala Šulu
2. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Miroslava Belicu
3. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady - predsedu dozornej rady Mgr. Tomáša Opartyho
4. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady - člena dozornej rady Ing. Róberta Pajdlhausera
23.9.20201. schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2019
2. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2019
3. rozhoduje o rozdelení zisku spoločnosti vo výške 64 104,22 nasledovne:
- časť zisku vo výške 31 921,66 bude použitá na klrytie neuhradenej straty minulých rokov
- časť zisku vo výške 32 182,56 bude použitá na doplnenie rezervného fondu
20.10.2020schvaľuje Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020
23.10.2020odvolanie dočasných členov predstavenstva Mgr. Michala Šulu a Mgr. Miroslava Belicu ku dňu 31.10.2020 a voľba členov predstavenstva Mgr. Michala Šulu a Mgr. Miroslava Belicu ku dňu 1.11.2020
12.11.2020odvolanie člena predstavenstva Ing. Miroslava Kováčika ku dňu 15.11.2020 a voľba dočasného člena predstavenstva Mgr. Jána Gajdoša ku dňu 16.11.2020
18.11.2020voľba dočasného člena predstavenstva Ing. Mareka Václavíka ku dňu 1.12.2020
18.11.2020schválenie zmeny stanov spoločnosti ku dňu 18.11.2020 a prijatie nového znenia stanov spoločnosti
23.11.20201. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Michala Šulu
2. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Miroslava Belicu
3. berie na vedomie zmenu trvalého bydliska člena predstavenstva Mgr. Miroslava Belicu
5.2.2021schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy č. AOMVAS-1-5/2021 so spoločnosťou Auto Palace Bratislava, ktorej predmetom je nákup 4. ks motorvých vozidiel v zmysle technickej špecifikácie podľa prílohy č.1 kúpnej zmluvy
25.2.2021schvaľuje uzatvorenie zmluvy o úvere medzi spoločnosťou a Slovenskou sporiteľňou, a.s. s úverovým rámcom 2 182 000 Eur
8.4.2021odvoláva dočasne zvoleného člena predstavenstva Ing. Mareka Václavíka ku dňu 8.4.2021 a volí člena predstavenstva spoločnosti Ing. Mareka Václavíka ku dňu 9.4.2021
28.4.20211. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti Ing. Mareka Václavíka
2. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Blanky Dobiašovej
13.5.20211. berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia dočasného člena predstavenstva spoločnosti Jána Gajdoša ku dňu 16.05.2021
2. volí člena predstavenstva spoločnosti Jána Gajdoša ku dňu 17.5.2021
1.6.2021schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Jána Gajdoša
12.7.2021schvaľuje uzatvorenie zmluvy o úvere č. 75/CC/21 medzi spoločnosťou a Slovenskou sporiteľňou a.s., s úverovým rámcom 6 500 000 Eur. Jediný akcionár týmto zároveň zaväzuje predstavenstvo spoločnosti povinnosťou vyžiadať si dodatočné schválenie čerpania finančných prostriedkov z predmetnej zmluvy o úvere jediným akcionárom
12.7.2021schvaľuje Podnikateľský plán na rok 2021
16.7.20211. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2020
2. schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2020
19.7.2021schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania a schvaľuje zmenu stanov a prijatie nového znenia stanov
22.12.2021schvaľuje zmenu stanov spoločnosti v časti Preambula a Predmet podnikania
11.1.2022schvaľuje výber a určenie audítora na vykonanie štatutárneho auditu spoločnosti vrátane overovania individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a výročnej správy spoločnosti za roky 2021 a 2022, s predpokladaným predmetom plnenia vo výške 18 500 Eur bez DPH
9.5.20221. berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti ku dňu 9.5.2022, Mgr. Tomáša Opartyho
2. volí člena dozornej rady spoločnosti ku dňu 10.5.2022, Ing. Petra Kolenčíka
3. volí predsedu dozornej rady spoločnosti ku dňu 10.5.2022, Ing. Petra Kolenčíka
31.5.2022schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti, Ing. Petra Kolenčíka
31.5.2022schvaľuje Podnikateľský plán na rok 2022
31.5.2022schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy č. AOAS-1-1/2022 medzi spoločnosťou UTAL Sp.Z o.o. predmetom ktorej je kúpa tovaru: automatická výrobná linka na kovové značenia a evidenčné značky vrátane obslužného softvéru s výškou plnenia 725 000 Eur
1.6.2022schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov zo zmluvy o úvere č. 75/CC/21 medzi spoločnosťou a Slovenskou sporiteľňou, a.s. s úverovým rámcom 6 500 000 Eur, ktoré budú použité výhradne na zabezpečenie projektu výroby evidenčných čísiel vozidiel a projektu prenájmu vozidiel
25.7.2022schvaľuje zmenu a doplnenie investičného plánu na rok 2022, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu
25.7.20221. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2021
2. schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12. 2021
26.7.2022schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania a schvaľuje nové znenie stanov spoločnosti
12.5.20231. schvaľuje vzorové znenie Dohody o mimoriadnej odmene za výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti
2. schvaľuje výšku mimoriadnej odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Michalovi Šulovi, členovi a predsedovi predstavenstva vo výške 20 000 Eur, PhDr. Jánovi Gajdošovi, členovi predstavenstva spoločnosti a Ing. Marekovi Václavíkovi, členovi predstavenstva spoločnosti vo výške 15 000 Eur
3. schvaľuje Podnikateľský plán na rok 2023
4. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o úvere č. 290/CC/23 medzi spoločnosťou a Slovenskou sporiteľňou, a.s., s úverovým rámcom 1 500 000 Eur
23.6.2023odvoláva člena predstavenstva spoločnosti, Ing. Mareka Václavíka
14.9.20231. schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2022
2. schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2022
2.11.20231. odvoláva ku dňu 03.11.2023 predsedu predstavenstva spoločnosti Mgr. Michala Šulu
2. odvoláva ku dňu 03.11.2023 členov predstavenstva spoločnosti Mgr. Michala Šulu, Mgr. Miroslava Belicu a PhDr. Jána Gajdoša
3. volí dočasne ku dňu 04.11.2023 členov predstavenstva spoločnosti Mgr. Lukáša Huňaru, PhDr. Jána Žovina, PhDr. Aurela Gonščáka
4. volí ku dňu 04.11.2023 predsedu predstavenstva spoločnosti Mgr. Lukáša Huňaru
16.11.20231. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu predsedu predstavenstva spoločnosti Mgr. Lukáša Huňaru
2. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti PhDr. Jána Žovina
3. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti PhDr. Aurela Gonščáka
23.11.20231. volí dočasne člena predstavenstva spoločnosti ku dňu 25.11.2023 JUDr. Martina Onufráka
2. odvoláva predsedu dozornej rady spoločnosti ku dňu 24.11.2023 Ing. Petra Kolenčíka
3. odvoláva členov dozornej rady spoločnosti ku dňu 24.11.2023 Ing. Petra Kolenčíka a Ing. Róberta Pajdlhausera
4. volí členov dozornej rady spoločnosti ku dňu 25.11.2023 Ing. Lenku Moravcovú a Ing. Petra Šestáka
5. volí predsedu dozornej rady spoločnosti ku dňu 25.11.2023 Ing. Petra Šestáka
20.12.20231. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérsku zmluvu člena predstavenstva spoločnosti JUDr. Martina Onufráka
2. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Lenky Moravcovej
3. schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady - predsedu dozornej rady Ing. Petra Šestáka
18.4.20241. odvoláva predsedu predstavenstva Mgr. Lukáša Huňaru ku dňu 21.4.2024
2. odvoláva dočasných členov predstavenstva Mgr. Lukáša Huňaru a PhDr. Jána Žovina, PhDr. Aurela Gonščáka, JUDr. Martina Onufráka ku dňu 21.4. 2024
3. volí členov predstavenstva Mgr. Lukáša Huňaru, PhDr. Jána Žovina, PhDr. Aurela Gonščáka, JUDr. Martina Onufráka ku dňu 22.4.2024
4. volí predsedu predstavenstva Mgr. Lukáša Huňaru ku dňu 22.4.2024
18.4.2024schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Vladimíra Kudelčíka
23.4.20241. berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Petra Šestáka
2. volí člena dozornej rady spoločnosti ku dňu 25.4.2024, Mgr. Milana Mericu
3. volí predsedu dozornej rady spoločnosti ku dňu 25.4.2024, Mgr. Milana Mericu
6.5.20241. schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a manažérske zmluvy členov predstavenstva, Mgr. Lukáša Huňaru, PhDr. Jána Žovina, PhDr. Aurela Gonščáka a JUDr. Martina Onufráka
2. schvaľuje zmluvu o výkone predsedu dozornej rady spoločnosti Mgr. Milana Mericu
30.5.2024schvaľuje uzatvorenie dodatku č.290/CC/23-D1 k zmluve o úvere č. 290/CC/23 medzi spoločnosťou a Slovenskou sporiteľňou, a.s., ktorého predmetom je navýšenie úverového rámca na 2 500 000 EUR
3.6.2024schvaľuje Podnikateľský plán na rok 2024