1. Pravidlá pre poskytovanie darov

 

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  a. s.  prispievajú formou finančných a vecných darov predovšetkým na rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt, športu, vzdelávania a vedy, na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia a dobrovoľnícku činnosť. Prioritne je podpora poskytovaná na aktivity relevantné k činnosti Policajného zboru, Hasičského a záchranného  zboru , Horskej záchrannej službe a pod. Doplnkovo sú podporované tiež aktivity a podujatia, ktoré súvisia s predmetom činnosti spoločnosti a slúžia na šírenie jej dobrého mena. Celkový ročný rámec darov je vyčlenený v podnikateľskom zámere schválenom akcionárom spoločnosti.

Článok II

Poslanie darcovstva

Hlavným poslaním darcovstva spoločnosti je podpora verejno-prospešných neziskových aktivít  na financovanie ktorých žiadateľ objektívne nemá k dispozícii dostatočné zdroje finančných prostriedkov.

Článok III

Cieľ poskytovania darov

Cieľom darcovstva je adresné poskytnutie finančných prostriedkov alebo vecných darov priamo konkrétnemu prijímateľovi na preukázateľný účel bez ďalšieho sprostredkovania.

Článok IV

Prijímatelia darov

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková organizácia, škola,  rozpočtová a príspevková organizácia. Projekt podporený v rámci darcovstva nesmie byť uskutočňovaný za účelom dosiahnutia zisku.

Článok V

Schvaľovanie žiadostí o poskytnutie daru

Potenciálni prijímatelia sa uchádzajú o podporu (dar) formou písomnej žiadosti s jednoznačnou identifikáciou subjektu (názov, sídlo, IČO, oprávnení zástupcovia, bankové spojenie, e-mail, telefón), špecifikáciou účelu a formy požadovanej podpory. Žiadosti o dary budú zapísané do zoznamu žiadateľov o dar. Posudzovanie žiadostí bude vykonávané spravidla raz mesačne na porade vedenia spoločnosti. Všetky dary môžu byť poskytnuté len na základe Darovacej zmluvy, v ktorej sa príjemca zaväzuje, že poskytnutý dar použije výlučne na účel uvedený v zmluve a pričom dar nebude použitý na akékoľvek komerčné účely.

Článok VI

Vybavenie žiadosti a poskytnutie daru

V prípade schválenia daru bude žiadateľ bezodkladne vyrozumený. Rozhodnutie o priznaní daru bude zaznamenané v zápise z porady vedenia. Po schválení výšky, resp. objemu poskytnutého daru bude vypracovaná darovacia zmluva, ktorá bude zaslaná obdarovanému na podpis. Po podpísaní zmluvy bude dar poskytnutý v súlade so zmluvnými podmienkami. Na poskytnutie daru nie je právny nárok. Spoločnosť si vyhradzuje právo písomne neodpovedať na podanú žiadosť. Spoločnosť vedie a zverejňuje zoznam všetkých prijímateľov darov na svojej WEB stránke.

 

2. Prehľad poskytnutých dotácií, darov a sponzoringu

 

P.Č.OBDAROVANÝÚČEL PRÍSPEVKUDÁTUM DAROVANIAVÝŠKA PRÍSPEVKUČÍSLO ZMLUVY
1.OZ INNITORPodpora charitatívno-športového podujatia 5K Memorial run, organizovaného OZ INNITOR, ktorého súčasťou je aj finančná zbierka pre rodinu zosnulého policajného vyšetrovateľa z OR PZ Senica.16.9.2020500 €AOMVAS-1-49/2020
2.Mestská časť Bratislava - RačaPodpora športových podujatí pre deti a mládež: Memoriál Janka Jakubca - bežecké preteky, Stolnotenisová liga pre žiakov základných škôl a Beh ulicami Rendezu.7.11.2022500 €AOAS-1-101/2022
3.Krajské riaditeľstvo HaZZ BBPodpora medzinárodného športového podujatia TFA Slovakia 20232.6.2023600 €AOAS-1-68/2023