O spoločnosti
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. sú akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so 100 % majetkovou účasťou štátu. Spoločnosť bola založená zakladateľom Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na dobu neurčitú.

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. vykonávajú pre svojho zakladateľa a organizácie ním zriadené servis, opravy a údržbu automobilovej a špeciálne techniky. Svoj predmet činnosti poskytuje pre verejnú správu, ale aj pre širokú verejnosť. Akciová spoločnosť vznikla v júli 2009 transformáciou príspevkových organizácii opravovní Ministerstva vnútra SR na jednu akciovú spoločnosť. Existenciu opravovní je možné datovať od roku 1960, odkedy pôsobili v podobe rôznych právnych subjektov predovšetkým pre potreby ministerstva vnútra.

Akciová spoločnosť Automobilové opravovne MV SR pôsobí na území Slovenskej republiky prostredníctvom šiestich prevádzok, a to prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov. V roku 2020 bolo v spoločnosti zamestnaných celkovo 195 zamestnancov. Hlavnou činnosťou akciovej spoločnosti je predovšetkým poskytovanie komplexných služieb v oblasti servisovania a opráv motorových vozidiel rôznych typov a značiek (osobné, nákladné, autobusy,…), ale aj skútrov a inej podobnej techniky. Tomu zodpovedá aj skúsený kolektív zamestnancov a materiálno technické vybavenie prevádzok. Po zmene organizačnej štruktúry sa spoločnosť rozšírila o dve divízie: Divíziu IT služieb a Divíziu fleet manažmentu.

Potvrdením je certifikácia systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015       CERTIFIKÁT (PDF)

S cieľom neustále zvyšovať kvalitu vykonávaných služieb má spoločnosť stanovenú ako prioritu získanie a udržanie autorizácie všetkých kľúčových značiek, ktoré sú významne zastúpené vo vozovom parku Ministerstva vnútra SR. V roku 2018 sa Automobilové opravovne stali autorizovaným partnerom nových značiek Hyundai, Toyota (len pre model LC76), Tatra a Rosenbauer (hasičská technika). Aj naďalej každoročne úspešne obhajujeme už predtým získané autorizácie značiek Volkswagen osobné a úžitkové, Škoda, Seat, KIA a Polaris.

Vedenie spoločnosti
Predstavenstvo

Mgr. Michal Šula

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Miroslav Belica

člen predstavenstva

Mgr. Ján Gajdoš

člen predstavenstva

Ing. Marek Václavík

člen predstavenstva
Riaditelia
Ing. Ivan Moštenický – riaditeľ prevádzky Bratislava
Ing. Peter Jesenský – riaditeľ prevádzky Košice
Ing. Tomáš Kubiš – riaditeľ prevádzky Banská Bystrica
Vladimír Kudelčík – riaditeľ prevádzky Žilina
Dozorná rada spoločnosti
Mgr. Tomáš Oparty – predseda dozornej rady
Ing. Róbert Pajdlhauser – člen dozornej rady
Ing. Blanka Dobiašová – člen dozornej rady