Žiadosť o poskytnutie informácií upravuje zákon č. 211/2000 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ

Žiadosť v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné podať:

 • písomne – poštou na adresu: Automobilové opravovne MV SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
 • elektronicky na e-mailovú adresu     info@aomvsr.sk
 • faxom na fax č.     +421 9610 57074

Žiadosť o sprístupnenie informácií musí mať predpísané náležitosti stanovené Zákonom, a to:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • kto ju podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu na doručovanie alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

V prípade podania neúplnej žiadosti povinná osoba vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní Zákonom stanovené náležitosti, informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť.

Informácie povinná osoba sprístupní:

 • ústne, nahliadnutím do spisu (vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, vždy po vopred dohodnutom termíne sprístupnenia spisu)
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 • telefonicky,
 • faxom,
 • poštou, alebo
 • elektronickou poštou.

Žiadosť musí byť vybavená v termíne v súlade so zákonom. V prípade, že povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii, postúpi žiadosť povinnej osobe, ktorá disponuje požadovanými informáciami, alebo žiadosť odmietne Rozhodnutím. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií je možné podať rozklad/odvolanie v lehote v súlade so zákonom na adresu Automobilové opravovne MV SR a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava. Rozklad musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, dátum podania a odmietnutia žiadosti a informácie o tom, z čoho je možné badať porušenie zákona, čoho sa žiadateľ dožaduje a podpis žiadateľa. Ak rozklad/odvolanie neobsahuje tieto informácie, Automobilové opravovne MV SR, a. s. rozklad odloží. Ak povinná osoba nevyhovie odvolaniu žiadateľa do 15 dní od doručenia odvolania, predloží odvolanie spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu. Odvolacím orgánom je podľa § 58 ods. 2 Správneho poriadku príslušný orgán, ktorý povinnú osobu založil. Odvolací orgán rozhodne do 16 pracovných odo dňa doručenia rozkladu/odvolania.

Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  Čiernobiela kópia a skenovanie:

 • formátu A4 jednostranne – strana 0,05 € + DPH
 • formátu A4 obojstranne strana 0,12 € + DPH
 • formátu A3 jednostranne strana 0,15€ + DPH
 • formátu A3 obojstranne strana 0,32 € + DPH

  Tlač z počítačovej tlačiarne:

 • formátu A4 čiernobiela kópia strana 0,15 € + DPH
 • formátu A3 čiernobiela kópia strana 0,32 € + DPH
 • formátu A4 farebná kópia strana 2,30 € +DPH
 • formátu A3 farebná kópia strana 2,95 € +DPH

  Technický nosič dát:

 • CD ROM CD ROM 1,00 € +DPH

  Telefonické spojenie:

 • fax strana 0,10 € + cena tel. spojenia podľa tarify T-com 0,10 € (+ cena tel. spojenia podľa tarify T-Com) + DPH.
 • Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa Tarify poštových služieb.
 • Ak náklady, vrátane poštovného nepresiahnu 1,50 € bez DPH, písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou.
 • V prípade, ak odhadované náklady faxom presahujú 1,50 € bez DPH, žiadateľovi bude informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.
 • Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 1,50 € bez DPH.
 • Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 1,50 € bez DPH.

  Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

 • v hotovosti do pokladne v mieste príslušnej prevádzky v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.
 • bezhotovostným prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000355129/8180, IBAN SK93 8180 0000 0070 0035 5129, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6xxx (xxx = číslo žiadosti)
 • poštovou poukážkou na účet vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 7000355129/8180, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6xxx (xxx= číslo žiadosti).