V zmysle § 34  odsek (2),  písmeno j)  Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s., je prevádzkovateľom stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia na prevádzkach

 • Sklabinská 20 v Bratislave,
 • Bytčianska 112 v Žiline a
 • Mičinská cesta v Banskej Bystrici.

Na prevádzke v Bratislave sa nachádzajú 2 stredné zdroje znečisťovania ovzdušia – lakovňa a vykurovanie prevádzky, ktoré spoločnosť prevádzkuje.
Aktuálne údaje vypustených emisií za rok  2023 v tonách sú:

 • TZL: 0,006432;
 • SO2/SOx: 0,000613;
 • NOx ako NO2: 0,099593;
 • CO: 0,040220;
 • TOC: 0,189703

Na prevádzke v Žiline sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – kotolňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje.
Aktuálne údaje vypustených emisií za rok  2023 v tonách sú:

 • TZL: 0,000540;
 • SO2/SOx: 0,000065;
 • NOx ako NO2: 0,010521;
 • CO: 0,004249;
 • TOC: 0,000708

Na prevádzke v Banskej Bystrica sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia – kotolňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje.
Aktuálne údaje vypustených emisií za rok  2023 v tonách sú:

 • TZL: 0,002143;
 • SO2/SOx: 0,000257;
 • NOx ako NO2: 0,041785;
 • CO: 0,016875;
 • TOC: 0,002812