Ministerstvo vnútra SR podporuje duálne vzdelávanie v automobilových opravovniach od roku 2015. Ambiciózny projekt zvyšuje príležitosti pre študentov, ktorí sa zaujímajú o odborné vzdelávanie v oblasti automobilového priemyslu.

Duálne vzdelávanie je vzdelávací model, ktorý kombinuje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v reálnom pracovnom prostredí. Počas neho sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.

Prvou školou, s ktorou nadviazali Automobilové opravovne Ministerstva vnútra (AOMV SR) úzku spoluprácu bola Dopravná akadémia v Žiline. Nasledovala Stredná odborná škola v Považskej Bystrici, Stredná dopravná škola v Bratislave, Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave a Stredná odborná škola automobilová v Košiciach.

V súčasnosti navštevujú učebné odbory Autoopravár mechanik, Autoopravár elektrikár, Autotronik, Autoopravár Lakovník a Mechanik Hasičskej techniky desiatky mladých študentov.

Žiaci 3. a 4. ročníka toto duálne vzdelávanie predstavuje jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje odborné znalosti a získať praktické skúsenosti v renomovaných automobilových opravovniach. Tí, ktorí úspešne absolvujú prax v rámci tohto projektu, majú príležitosť získať stále pracovné miesto.

„Duálne vzdelávanie mladých ľudí pripravuje na povolanie v reálnych výrobných podmienkach. Vďaka nemu nadobudnú pracovné návyky už počas štúdia, získavajú motivačné štipendium, odmenu za produktívnu prácu, príspevok na stravovanie a  samozrejme im zabezpečujeme tie isté pracovné odevy, obuv  a pomôcky ako vlastným zamestnancom,“ hovorí Ing. Blanka Dobiašová z prevádzky Bratislava.

V rámci projektu duálneho vzdelávania sa študenti oboznamujú s technickými aspektmi údržby a opravy vozidiel rôznych značiek, vrátane KIA, TOYOTA, POLARIS, VW, SEAT a ŠKODA. Táto rôznorodosť automobilov a spolupráca so špičkovými automobilovými značkami vzbudzuje medzi študentmi nadšenie.

“Projekt duálneho vzdelávania nám umožňuje pripraviť našich študentov na reálny trh práce a poskytuje im skutočné praktické skúsenosti,” povedal Ing. Peter Pavlík, riaditeľ pre odborný výcvik SOŠ v Považskej Bystrici. “Veríme, že táto skúsenosť bude pre našich študentov silnou motiváciou posunúť sa vpred. Cieľom našich absolventov je nájsť si uplatnenie, a projekt Ministerstva vnútra SR nám v tomto ohľade veľmi pomáha.”

Zaujímavosťou je, že duálne vzdelávanie v AOMV SR prilákalo nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Dve žiačky sa rozhodli študovať odbor Mechanik hasičskej techniky, čo jasne ukazuje, že záujem o odbory v automobilovom priemysle je rozmanitý a nie obmedzený iba na mužskú populáciu.

“Projekt duálneho vzdelávania má pozitívny dopad na budúcnosť našich študentov, ktorým otvára nové dvere. Okrem toho prispieva k rozvoju odborných zručností v automobilovom priemysle na Slovensku,” hovorí Ing. Peter Pavlík a pokračuje „Oceňujeme ochotu a podporu AOMV SR a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.”

Vzdelávanie budúcich zamestnancov má zásadný význam pre úspešné fungovanie podnikov. Spoločnosť AOMV SR si tento dôležitý aspekt naplno uvedomuje. Investície do vzdelávania mladých ľudí v podobe spolupráce medzi školami a verejným sektorom im umožní pritiahnuť na trh práce kvalitnú a konkurencieschopnú pracovnú silu.

 

Na stránku aktualít v kategórii:   Novinky
Na stránku prevádzky: