Čiernobiela kópia a skenovanie:

 • formátu A4 jednostranne – strana 0,05 € + DPH
 • formátu A4 obojstranne strana 0,12 € + DPH
 • formátu A3 jednostranne strana 0,15€ + DPH
 • formátu A3 obojstranne strana 0,32 € + DPH

  Tlač z počítačovej tlačiarne:

 • formátu A4 čiernobiela kópia strana 0,15 € + DPH
 • formátu A3 čiernobiela kópia strana 0,32 € + DPH
 • formátu A4 farebná kópia strana 2,30 € +DPH
 • formátu A3 farebná kópia strana 2,95 € +DPH

  Technický nosič dát:

 • CD ROM CD ROM 1,00 € +DPH

  Telefonické spojenie:

 • fax strana 0,10 € + cena tel. spojenia podľa tarify T-com 0,10 € (+ cena tel. spojenia podľa tarify T-Com) + DPH.
 • Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za platbu poštovou poukážkou podľa Tarify poštových služieb.
 • Ak náklady, vrátane poštovného nepresiahnu 1,50 € bez DPH, písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou.
 • V prípade, ak odhadované náklady faxom presahujú 1,50 € bez DPH, žiadateľovi bude informácia poskytnutá listovou dobierkovou službou.
 • Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 1,50 € bez DPH.
 • Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekročia sumu 1,50 € bez DPH.

  Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

 • v hotovosti do pokladne v mieste príslušnej prevádzky v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.
 • bezhotovostným prevodom na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000355129/8180, IBAN SK93 8180 0000 0070 0035 5129, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6xxx (xxx = číslo žiadosti)
 • poštovou poukážkou na účet vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu 7000355129/8180, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 6xxx (xxx= číslo žiadosti).